Borea Rente

Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjonslån utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet skal tilby våre investorer god likviditet og lav risiko, og har siden oppstart i oktober 2016 levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,1 % for andelsklasse institusjon, og 3,9 % for andelsklasse A.

Minstetegning, andelsklasse A: NOK 1 000 000. Minstetegning, andelsklasse institusjon: NOK 20 000 000. Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver uke. Varslingsfrist for innløsninger i fondet er en uke.

Gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstart
4,1 %

Fondstype
Rente/obligasjonsfond

Investeringshorisont
Minimum 3 år

Risikoprofil
3

Referanseindeks
NIBOR3mnd + 100bps

FondKurs% April% YTDÅrlig avk 3 årÅrlig avk 5 årÅrlig avk 10 årÅrlig avk. startTotal siden start
Borea Rente A1046.90.8%2.3%4.0%3.9%N/A3.9%33.4%https://borea.no/borea-rente/
Borea Rente I1057.20.8%2.4%4.1%4.0%N/A4.1%35.1%https://borea.no/borea-rente/

Oppdatert 3.5.2024

Fondets målsetning er å levere en avkastning som overstiger renten på bankinnskudd med 1,5% over tid. Borea Rente investerer i lån med lav kredittrisiko utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet fordeler investeringene sine på senior lån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For å ivareta likviditeten i fondet vil vi alltid ha en andel bankinnskudd.

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Vil du vite mer?

Fondsfakta Borea RenteOppdatert 3.5.2023
Fast årlig forvaltningshonorar0,25% / 0,45%
Midlertidig nedsatt (t.o.m 1.6.2024)0,20% / 0,40%
Tegnings- og innløsningskostnad0%
Start for fondet20-10-2016
Forvaltningskapital i fondet452 MNOK
Bærekraft SFDRArtikkel 6
Minstetegning andelsklasse A1.000.000
Minstetegning andelsklasse I20.000.000

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.

Kontakt oss

Vi legger vekt på personlig oppfølging og langsiktige investeringsstrategier. Ta kontakt så forteller vi deg mer om mulighetene dine.