Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Utbytte

Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske bankers aksjer og egenkapitalbevis. Målsettingen til fondet er å gi våre kunder god risikojustert avkastning over tid, gjennom å investere i solide banker som leverer gode resultater.

Fondets investeringsstrategi

Fondet investerer i egenkapitalinstrumentene (aksjer og egenkapitalbevis) til norske sparebanker og utvalgte forretningsbanker. Dette er en sektor som har gitt bedre avkastning enn børsen generelt de siste par tiårene. Vårt mål er å overgå avkastningen til Oslo Børs’ egenkapitalbevisindeks (OSEEX). Borea Utbytte vil ha en konsentrert portefølje og primært bestå av long-posisjoner.

God avkastning skal oppnås gjennom en grundig fundamental analyse av de enkelte bankene. Målet er å investere i banker som gir en høy avkastning på egenkapitalen, i kombinasjon med attraktiv prising av bankens verdier. Analysene vil blant annet vektlegge den enkelte banks historiske resultater, vekstinitiativer, soliditet, lokale markedsforhold og ledelsens dyktighet. Organisasjonsform, eierskap, eierstyring og sammenfallende incentiver mellom banken og investorer er også viktig.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. For nærmere detaljer, se fondets prospekt.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 4. september 2020. Fondet er åpent for tegning fra 30.09
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. 

 • Borea UtbytteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 3904,5
  NAV FORRIGE MÅNED 3798,9
  AVKASTNING DENNE MÅNED 2,78 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,76 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNED 0,02 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 27,79 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 19,79 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 8,00 %

Dokumenter