Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Utbytte

Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske banker. De siste 20 årene har bankenes egenkapitalbevis (Oslo Børs egenkapitalbevisindeks) gitt nærmere dobbelt så høy avkastning som markedet generelt (Oslo Børs hovedindeks).

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Dette er også reflektert i den historiske avkastningen på Oslo Børs, hvor egenkapitalindeksen (OSEEX) har steget over 900% de siste 20 årene. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave tap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, hvor et gjennomsnittlig lån utgjør om lag 65% av verdien på bolig (som er sikkerhet for lånet).

Borea Utbytte er et aktivt forvaltet fond som investerer i norske banker for å ta del i denne verdiskapningen. Fondet sprer investeringene på en rekke norske banker (sparebanker, samt noen forretningsbanker), og prøver til enhver tid å være investert der avkastningen er best i forhold til risiko. Analysearbeidet gjøres fra to forskjellige perspektiver:

 1. Vi skal kjenne hver enkelt bank. Vi analyserer kvartalsrapporter, og har dialog med ledelsen i de forskjellige bankene. Analysene vektlegger blant annet den enkelte banks historiske resultater, vekstinitiativer, soliditet, lokale markedsforhold og ledelsens dyktighet. Organisasjonsform, eierskap, eierstyring og sammenfallende incentiver mellom banken og investorer er også viktig. Dette gir et godt grunnlag for å forstå utsiktene til fremtidig lønnsomhet i bankene.
 2. Vi skal kjenne pulsen på norsk økonomi. Det overordnede markedssynet vårt, og utsiktene for norsk økonomi er førende for i hvor stor grad vi er investert i markedet. Som spesialfond har vi mulighet til å trekke på en kredittfasilitet i forvaltningen. Dette er et ekstra verktøy som ved rett bruk legger grunnlaget for bedre avkastning når markedet svinger.

Figur: Historisk avkastning, Oslo Børs

Fondets rammer

Borea Utbytte er et spesialfond. Dette innebærer at fondet er unntatt en rekke plasseringsbegrensninger ihht. verdipapirloven. Fondet kan ta opp lån og benytte derivater som en del av forvaltningen. For nærmere detaljer, se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 4. september 2020.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. 

 • Borea UtbytteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 4089,5
  NAV FORRIGE MÅNED 3997,9
  AVKASTNING DENNE MÅNED 2,29 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,03 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNED 0,26 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 33,85 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 25,64 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 8,20 %

Dokumenter