Velkommen til andelseiermøte 6. mars 2024

 

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon, Borea Kreditt og Borea Høyrente til andelseiermøte i Edvard Griegs vei 1 6. mars kl 10:00.
Til behandling på andelseiermøtet foreligger:
1. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2. Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning vedlegg 1
3. Valg av andelseierrepresentanter til styret
4. Innsendte spørsmål fra andelseierne

Andelseierrepresentanter til styret

Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:
Magni Haugland – andelseierrepresentant (gjenvalg)
Bjørn Eknes – andelseierrepresentant (ikke på valg)
Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (gjenvalg)
Nye andelseierrepresentanter velges for en periode på to år. Andelseierrepresentanter som ikke er på valg, har en gjenværende periode på ett år.

Stemmerett

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Innsendte spørsmål fra andelseierne

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Påmelding

Vennligst gi tilbakemelding om du deltar på andelseiermøtet pr email post@borea.as innen 1. mars.

Bergen 21. februar 2024
Med vennlig hilsen
styret i Borea Asset Management AS

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.