Justering av kurs og utdeling av nye andeler i rentefondene

Justering av kurs og utdeling av nye andeler i rentefondene

Kursene i rentefond endres ved inngangen til et nytt år. Det betyr i praksis at du som andelseier får flere fondsandeler, mens markedsverdien blir den samme.

For rentefondene gjøres det ved årsslutt en utdeling av det skattemessige resultatet. Fondet får fradrag for utdelingen slik at beløpet ikke beskattes to ganger.

Det vil alltid være forskjell på det skattepliktige og regnskapsmessige resultatet. Dette er fordi de urealiserte verdiendringene ikke er med i det skattemessige resultatet. Om det ligger et urealisert tap i porteføljen så er dette ikke hensyntatt i det skattepliktige resultatet, og det skattepliktige resultatet blir høyrere enn det regnskapsmessige (som reflekterer markedsverdien). Det motsatte skjer om det er urealiserte gevinster.

Utdelingen skjer ved at andelseier får tildelt flere andeler i fondet. Fondets kurs skrives ned med et tilsvarende beløp som utdelingen. Andelseier vil dermed eie flere andeler 30.12, samtidig som verdien per andel er nedjustert. Samlet markedsverdi for andelseier vil være identisk før og etter utdelingen for andelseier som reinvesterer utdelingen. Informasjon om din utdeling ligger tilgjengelig under «Transaksjoner» i Kundeportalen. Utdelingsbeløp er basert på antall andeler andelseier innehadde per 30.12. Dersom du har foretatt transaksjoner i løpet av året kan utdelingen være ulik din skattepliktige avkastning. Årsaken til dette er du får fradrag for din andel av skattepliktig resultat på kjøpstidspunktet eller blir skattlagt for opptjent skattemessig resultat ved salgstidspunktet. Du finner informasjon om ev kjøpt/solgt resultat på sluttseddelen. Ved å hensynta dette i beregning blir andelseier ikke skattlagt for en lengre/kortere tidsperiode enn man faktisk har vært investert. I skattepliktig avkastning i årsoppgaven er alle disse elementene hensyntatt. 

Tildelingen av utdelingsandelene gjøres i løpet av første uken i januar, og årsoppgaven blir tilgjengelig i løpet av januar.

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.