Foto: Mark Sørensen

Bærekraft

Bærekraftsrisiko er en integrert del av Borea Asset Management investeringsbeslutninger. Dette innebærer miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte (ESG) faktorer som potensielt kan ha en vesentlig innvirkning på investeringens verdi. Borea har en aktiv dialog med selskaper om bærekraftsrisiko. På denne måten kan Borea hjelpe selskapene til å redusere sin bærekraftsrisiko samtidig som vi reduserer risikoen i våre investeringer. I tillegg vurderer Borea løpende hvordan kapital kan dreies i en mer bærekraftig retning. Dette innebærer å gi selskaper tilgang på nye kilder til finansiering som fremmer mål i anerkjente rammeverk som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Les retningslinjer for bærekraftige investeringer. (PDF)

Ekskluderte produkter og tjenester

Borea hensyntar negative effekter av investeringsbeslutninger ved bruk av ekskludering. Borea legger til grunn «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra sitt investeringsunivers» utarbeidet for Statens Pensjonsfond Utland og fastsatt av Finansdepartementet. Borea anser retningslinjene som førende, men forbeholder seg retten til å gjøre ytterlige tilleggsvurderinger for å ivareta Boreas etiske standard. Borea har en kontrolliste som blir gjennomgått før investeringsbeslutninger blir foretatt. Kontrollisten blir evaluert og oppdatert årlig.

Aktiv eierskapsutøvelse

Borea har tett oppfølging av porteføljeselskapene. Selskapene følges blant annet opp gjennom kvartalspresentasjoner og samtaler med ledelsen. Spørsmål om mål på ESG-faktorer og oppfølging av disse vil være en del av kommunikasjonen med selskapet. Borea utøver også innflytelse ved stemmerett på generalforsamlinger og obligasjonseiermøter.

Se Boreas retningslinjer for utøvelse av eierstyring og bruk av stemmerett her.

Samarbeid og tredjeparts leverandører

Borea har inngått avtale med Datia for å screene porteføljene årlig. Rapporten inneholder data og estimater på bærekrafts indikatorer for selskapene Borea har investert i. Videre er Borea medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (NORSIF). Medlemskapet gjør at Borea er oppdatert på informasjon om ansvarlige og bærekraft investeringer.

Regulering og rapportering

EU har tatt grep for å støtte overgangen til en mer ressurseffektiv og bærekraftig økonomi for Europa. EU kommisjonen la frem sin handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst etterfulgt av en serie sammenkoblede forskrifter designet for å finansiere og oppmuntre til bærekraftig investeringer.

Et sentralt regulatorisk verktøy i planen er EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 1.1.2023 trer første del av SFDR-regelverket i kraft i norsk lovgivning. SFDR krever at fondsforvaltere er transparente og rapporter på integrering av bærekraftshensyn og bærekraftsrisiko i kapitalforvaltning. Dette gir sluttinvestorene betydelig innsikt og bedre grunnlag for å sammenligne investeringsalternativer som er i tråd med investors bærekraftprofil.

Foto: Millie Olsen

Klassifisering av våre fond i henhold til SFDR

Fondene klassifiseres inn i ulike klasser, basert på hvordan bærekraft blir hensyntatt i investeringsbeslutninger.

  • Artikkel 6: Fondet tar bærekraftsrisiko i betraktning i investeringsbeslutninger
  • Artikkel 8: Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper
  • Artikkel 9: Fondet har bærekraftig investering som formål
  • Boreas fond er klassifisert som Artikkel 6 fond.

Principal Adverse Impact erklæring

I henhold til SFDR artikkel 4 har Borea valgt å ikke rapportere negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer. Faktorene er definert av EU som Principle Adverse Impact (PAI) indikatorer. Dette er fjorten forskjellige indikatorer knyttet til miljø- og sosiale faktorer. Ved innførelse av dette skal man også måle på ytterlige en miljø- og sosialfaktor.Datatilgjengelighet er begrenset og vi vurderer det til at vi ikke har tilstrekkelig data for å kunne gjennomføre PAI-vurderinger for våre fond. Dersom datatilgjengelighet blir tilstrekkelig og praktisk gjennomførbart, vil Borea innføre PAI-vurderinger i våres investeringsbeslutninger.

Godtgjørelsesordning Borea Asset Management AS

Styret i Borea Asset Management AS har vedtatt godtgjørelsesordning for selskapets ansatte og tillitsvalgte. Godtgjørelsesordningen er innrettet slik at forvalterne skal ta hensyn til forvaltede mandaters risikoprofil og ikke ta risiko som er uforenelig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til fond under forvaltning. Dette inkluderer bærekraftsrisiko som er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter. Godtgjørelsesordningen blir gjennomgått av styret en gang i året.

Rapportering

Beskrivelse av retningslinjer blir oppdatert løpende etter behov og offentliggjort på hjemmesiden, i periodiske rapporter og i relevante produktmateriale i samsvar med kravene som stilles i Offentliggjøringsloven.

Sist oppdatert 22. desember 2022

Nyhetsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.

Nyheitsbrev Få innsikt og markedsoppdateringer direkte i innboksen.