Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Obligasjon

Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 3,5 prosent avkastning per år.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god obligasjonsutvelgelse.

Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. 

Fondet investerer både i lån med lav kredittrisiko, det vil si investment grade obligasjoner, men har også anledning til å investere i gjeldsinstrumenter som har kredittrating under Investment grade utstedt av finansinstitusjoner, selskaper, stater, kommuner samt ansvarlig lånekapital, subordinære lån og bankinnskudd. Ut fra avkastnings- og risikomålsettinger setter fondet sammen en portefølje av gjeldsinstrumenter, som for eksempel fondsobligasjoner og lignende, Additional Tier 1 og Contingent convertible. Fondet har også anledning til å eie andre typer gjeldsinstumenter som ansvarlig lånekapital, Additional Tier 2, subordinerte lån, statsobligasjoner og bankinnskudd.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. For nærmere detaljer, se fondets prospekt.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. 

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 31. juli 2019.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea ObligasjonVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 086,48
  NAV FORRIGE MÅNED 1 083,94
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,2 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,3 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 0,0 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 4,4 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,6 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 1,8 %

Dokumenter