Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Obligasjon

Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 3,5 prosent avkastning per år.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god obligasjonsutvelgelse.

Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. 

Fondet investerer både i lån med lav kredittrisiko, det vil si investment grade obligasjoner, men har også anledning til å investere i gjeldsinstrumenter som har kredittrating under Investment grade utstedt av finansinstitusjoner, selskaper, stater, kommuner samt ansvarlig lånekapital, subordinære lån og bankinnskudd. Ut fra avkastnings- og risikomålsettinger setter fondet sammen en portefølje av gjeldsinstrumenter, som for eksempel fondsobligasjoner og lignende, Additional Tier 1 og Contingent convertible. Fondet har også anledning til å eie andre typer gjeldsinstumenter som ansvarlig lånekapital, Additional Tier 2, subordinerte lån, statsobligasjoner og bankinnskudd.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i Borea Obligasjon kan være fra 0% til 150% av NAV. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan valutasikre enkeltposisjoner. Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan utgjøre inntil 15 prosent av fondets eiendeler. Den samlede verdi av slike posisjoner kan utgjøre mer enn 40% av fondets eiendeler. Fondet kan således ha færre og større posisjoner enn et vanlig verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et ordinært verdipapirfond. Fondet kan oppta lån for egen regning for å finansiere den ønskede markedseksponering, oppad begrenset til 100 % av fondets verdi.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned. 

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 31. juli 2019.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea ObligasjonVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 094,9
  NAV FORRIGE MÅNED 1 081,7
  AVKASTNING DENNE MÅNED 1,2 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,3 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNED 0,9 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 7,0 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,3 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 4,7 %