Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Høyrente

Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 5 prosent avkastning per år.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god obligasjonsutvelgelse.

Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. En rekke finansinstitusjoner har som følge av regelverk rundt kapitaldekning ikke ønske om å eie gjeldsinstrumenter som har kredittrating under et gitt nivå. Dette innebærer at gjeldsinstrumenter som slike finansinstitusjoner ikke etterspør kan være undervurdert i markedet. Fondet søker å dra fordel av dette. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i ulike markeder/land, uten geografisk eller bransjemessig begrensning. Hovedtyngden av investeringene vil være i nordiske gjeldsinstrumenter.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. For nærmere detaljer, se fondets prospekt.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 20. januar 2012.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea HøyrenteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 378,22
  NAV FORRIGE MÅNED 1 367,12
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,8 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,4 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 8,9 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,4 %

Dokumenter