Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Høyrente

Målsettingen til fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning gjennom investeringer i gjeldsinstrumenter. Fondets referansegrunnlag (hurdle) er 5 prosent avkastning per år.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å skape høyest mulig absolutt avkastning ved dynamisk aktivaallokering og god obligasjonsutvelgelse.

Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. En rekke finansinstitusjoner har som følge av regelverk rundt kapitaldekning ikke ønske om å eie gjeldsinstrumenter som har kredittrating under et gitt nivå. Dette innebærer at gjeldsinstrumenter som slike finansinstitusjoner ikke etterspør kan være undervurdert i markedet. Fondet søker å dra fordel av dette. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i ulike markeder/land, uten geografisk eller bransjemessig begrensning. Hovedtyngden av investeringene vil være i nordiske gjeldsinstrumenter.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i Borea Høyrente kan være fra 0% til 150% av NAV. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan valutasikre enkeltposisjoner. Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan utgjøre inntil 15 prosent av fondets eiendeler. Den samlede verdi av slike posisjoner kan utgjøre mer enn 40% av fondets eiendeler. Fondet kan således ha færre og større posisjoner enn et vanlig verdipapirfond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et ordinært verdipapirfond. Fondet kan oppta lån for egen regning for å finansiere den ønskede markedseksponering, oppad begrenset til 100 % av fondets verdi.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 20. januar 2012.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea HøyrenteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1333,5
  NAV FORRIGE MÅNED 1 329,9
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,3 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,4 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNED -0,2 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 5,7 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 3,7 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 2,0 %