Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Global Equities

Borea Global Equities er et spesialfond som investerer i egenkapitalinstrumenter. Målsettingen til fondet er god absolutt avkastning over tid, med fokus på å bevare andelseiernes kapital.

Fondets investeringsstrategi

Fondets investeringsmål er å gi en god absolutt avkastning over tid med fokus på å bevare andelseiernes kapital. Fondet har et globalt, bransjeuavhengig investeringsmandat. Fondet søker å gi en god risikojustert avkastning gjennom en betydelig nettoeksponering mot aksjemarkedet. En majoritet av long posisjoner som kombineres med short posisjoner og derivatbruk, både for å øke avkastningen og å håndtere risiko og overordnet eksponering. Fondet skal alltid ha en konsentrert portefølje.

Dette skal oppnås gjennom bottom-up fundamental analyse, hvor fokuset er å kjøpe selskaper til en rabatt sammenlignet med et konservativt anslag på selskapets verdi. Fondets selskapsutvelgelse vektlegger selskaper som har robuste, kapitallette forretningsmodeller, med en konservativ kapitalstruktur som besitter en evne til å skape superprofitt over tid. Videre er fondet opptatt av sammenfallende interesser mellom selskapets ledelse og styre, og våre egne.

Fondet vil også benytte seg av systematiske opsjonsstrategier som tidligere har vist seg å skape betydelig meravkastning over tid. Videre vil fondet benytte seg av perioder med lav volatilitet til å kjøpe billig forsikring på porteføljen.

Litt om fondets rammer

Spesialfondsregler gir færre begrensninger og større muligheter enn regelverket for vanlige verdipapirfond. Long posisjonene i fondet kan være fra 50 % til 150 % av NAV (Netto aktivaverdi) og short posisjonene kan være fra 0% til 50% av NAV. Graden av risikotaking og markedseksponering kan variere over tid med mulighetene i markedet. Fondet kan benytte derivater både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan benytte seg av short salg både i sikringsøyemed og i investeringsøyemed. Fondet kan valutasikre enkeltposisjoner. Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan utgjøre inntil 15 prosent av fondets eiendeler. Fondet kan således ha færre og større posisjoner enn et vanlig fond. I sum medfører dette mulighet for mer konsentrert risikotaking enn i et ordinært verdipapirfond, både på long- og shortsiden.

Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 30. september 2011.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

  • Borea Global EquitiesVerdi
    NAV DENNE MÅNED 2 690,3
    NAV FORRIGE MÅNED 2 239,0
    AVKASTNING DENNE MÅNED 20,2 %
    AVKASTNING HITTIL I ÅR -1,46 %