Borea Asset Management AS

Andelseiermøte 2020

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Global Equities, Borea Obligasjon og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 3. mars kl 9:00.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

1.Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2.Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning vedlegg 1
3.Valg av andelseierrepresentanter til styret
4.Innsendte spørsmål fra andelseierne

Årsrapport 2019

ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:

Magni Haugland – andelseierrepresentant (ny)
Bjørn Eknes – andelseierrepresentant(ikke på valg)
Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (ny)

Nye andelseierrepresentanter velges for en periode på to år. Andelseierrepresentanter som ikke er på valg har en gjenværende periode på ett år.

STEMMERETT

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

INNSENDTE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

PÅMELDING

Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail post@borea.as innen 28. februar.


Bergen 11. februar 2020

Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS