Borea Asset Management AS

Andelseiermøte 2019

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Global Equities og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 5. mars kl 9:00.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

1.Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen

2.Årsregnskap Lenke til årsrapport 2018

3.Styrets beretning Lenke til årsrapport 2018

4.Revisors beretning Lenke til årsrapport 2018

5.Innsendte spørsmål fra andelseierne

STEMMERETT

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

INNSENDTE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

PÅMELDING

Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail post@borea.as innen 28. februar.

Bergen 11. februar 2019

Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS