Borea Asset Management AS

Innkalling til andelseiermøte i Borea-fondene 6. mars 2018 kl 09:30

Velkommen til andelseiermøte

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Global Equities og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 6. mars kl 9:30.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

  • Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
  • Årsregnskap vedlegg 1
  • Styrets beretning vedlegg 1
  • Revisors beretning vedlegg 1
  • Innsendte spørsmål fra andelseierne

Stemmerett

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Innsendte spørsmål fra andelseierne

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Påmelding

Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail post@borea.as innen 28. februar.

Bergen 13. februar 2018

Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS


lenke til: 

Innkalling og fullmakt

Årsrapport Borea-fondene 2017